OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kutus-kutus.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího.

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

IČ: 05434891
Kontaktní adresa: Na Louži 1310/6, Praha 10, 101 00
Telefon: +420 775 999 498
email: info@kutus-kutus.cz
Číslo účtu: 2801956909/2010
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě čtyř pracovních dnů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

-Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kutus-kutus.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Lenka Eliášová, se sídlem Družstevní 797, Ústí nad Orlicí, 562 06, IČ 05434891, na straně jedné (dále jako „prodávající“), a kupujícího, na straně druhé (dále jako „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb.

-Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem a že s oběma dokumenty souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  

SDĚLENÍ DLE USTANOVENÍ § 1820 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Prodávající sděluje, že

– náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

– požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, pokud kupující v objednávce nevybral možnost úhrady na dobírku,

– ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím www.kutus-kutus.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

– v případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

OBJEDNÁVKA

– Objednávku kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou je kupní smlouva uzavřena.


– Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a může se s nimi seznámit.

Všechny ceny jsou konečné a včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Prodávající není plátcem DPH.

ZPŮSOB PLATBY A DODACÍ PODMÍNKY

Možnosti zaplacení za objednané zboží jsou následující:

  • bankovním převodem v ČR na účet: 2801956909/2010

– Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu do 7 dnů od zaslání objednávky.Zaplacením se rozumí připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.


-V případě, že do sedmého dne od zaslání objednávky při placení převodem nebude na účet prodávajícího připsána celá částka kupní ceny, má se za to, že kupující od smlouvy odstoupil.

  • Případné prodlení s platbou je kupující povinen oznámit prodávajícímu mailem na info@kutus-kutus.cz nebo telefonicky na +420 775 999 498, a to pro případ zabránění účinku odstoupení dle předchozí věty. 

– Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky. Platební instrukce po odeslání Vaší objednávky dorazí na Váš email.

.- V případě platného uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží kupujícímu odesláno prodávajícím do 10 dnů od doručení objednávky prodávajícímu, a to za podmínky, že při zvolení úhrady kupní ceny bankovním převodem, bude celá částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího.


– V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího, a kupující má v případě nesouhlasu právo na odstoupení od smlouvy.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů (odstoupit od smlouvy). Z hygienických důvodů a také kvůli tomu, že porušený obal znehodnocuje cenu produktů, není možné vrátit zboží již rozbalené. (U lahviček se jedná o porušení zlaté ochranné známky, u mýdel je to rozbalení z plastového obalu). Zboží lze vrátit pouze v originálním neporušeném balení.

– Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží.

– Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn.: na daňovém dokladuje vaše IČ), právo na odstoupení vám nevzniká.

– Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro vrácení zboží je rozhodující, kdy je prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy.

– Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí kupující.

(Výjimky): Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ

– Nejprve zašlete informaci o odstoupení od smlouvy na email info@kutus-kutus.cz, k emailu přiložte fakturu.

– Zboží vraťte v původním obalu. Při porušení ochranné známky u lahviček a ochranných obalů z mýdel nebude vrácená žádná částka. Při porušení obalové krabičky bude snížená částka (20%) na základy vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

– Vrácené zboží neodkladně zašlete (ne na dobírku) na adresu: Kutus Kutus CZ/SK, Lenka Eliášová, Na Louži 1310/6, Praha 10, 101 00.

– Náklady na vrácení zboží nese kupující.

REKLAMACE

– Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

– Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží nebo ji sám způsobil.

POSTUP PŘI REKLAMACI

– Ihned po převzetí zboží, jakmile zjistíte případné nedostatky. Informujte nás nejprve prosím e-mailem na info@kutus-kutus.cz nebo na telefonním čísle +420 775 999 498. K emailu přiložte fakturu.

– Pokud to situace vyžaduje, vyzveme vás k odeslání reklamovaného zboží poštou na naši adresu: Kutus Kutus CZ/SK, Lenka Eliášová, Na Louži 1310/6, Praha – 10, 101 00. K zásilce přiložte kopii faktury.

– Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

– Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

ŘEŠENÍ SPORŮ

– V případě jakýchkoli stížností, kontaktujte nás na info@kutus-kutus.cz.
– Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
– Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
– Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


– Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


– Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.


– Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

– Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

– Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

– Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

– Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

– Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

– Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Kutus Kutus si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.